o.t.(buchuhr) auflagenobjekt 1-10  telefonbuchschnitt, karton, holzkasten